SEEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN

Print deze pagina

Versie: 31/05/2022

Artikel 1. Definities

1. Onder Seeders wordt in deze Algemene Voorwaarden Seeders internet & marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74466593 verstaan.
2. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Seeders een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Seeders gesloten overeenkomsten.
2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Seeders en opdrachtgever waarop Seeders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seeders, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Seeders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Seeders gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Seeders is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Afwijkingen van gedane offertes binden Seeders alleen, indien deze door Seeders schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Seeders is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Seeders kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Seeders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Seeders wenst te verstrekken, dient hij Seeders hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen.
7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Seeders zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Seeders de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Seeders het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seeders aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Seeders worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seeders zijn verstrekt, heeft Seeders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Seeders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Seeders is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Seeders kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien Seeders op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Seeders namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Seeders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Seeders zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Seeders geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
9. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Seeders dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
10. Een door Seeders opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Seeders is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Seeders zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11. In geval Seeders (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Seeders tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Seeders door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
13. Opdrachtgever vrijwaart Seeders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
14. Indien Seeders een opdracht in onder aanneming uitvoert, is zij ( tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen ) gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Seeders zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Seeders de opdrachtgever hierover van tevoren in lichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Seeders daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Seeders geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Seeders kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Seeders en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Seeders derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3. Indien Seeders door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Seeders gehanteerde honorarium tarieven.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Seeders, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
7. Seeders is gerechtigd het honorarium gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan opdrachtgever bekend worden gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de overeenkomst verder niet verandert. Indien er binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever het honorarium wordt verhoogd, mag opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van overeenkomst minder dan 10% bedraagt.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Seeders nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Seeders op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. De opdrachtgever verricht de aan Seeders verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Seeders heeft verstrekt.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

1. Alle door Seeders geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van Seeders totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Seeders gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor het geval dat Seeders zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Seeders of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan server(ruimte) enzovoort, waar de eigendommen van Seeders zich bevinden en die zaken mede terug te nemen dan wel te ontmantelen.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
4. In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door Seeders gemaakt en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.
2. Indien de werkzaamheden van Seeders worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Seeders extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Seeders naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. Seeders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst Seeders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seeders op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Seeders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
4. Wanneer de werkzaamheden van Seeders bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand.
5. Seeders behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Seeders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  • misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen;
  • fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  • fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven;
  • fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Seeders;
  • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
    gevolgen door het plaatsen van links of het laten plaatsen van links door derden.

2. Behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Seeders voor enige vordering, hetzij contractueel, hetzij vanwege onrechtmatige daad, hetzij anderszins, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, steeds beperkt zijn tot:
het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Seeders in een voorkomend geval aanspraak geeft;
Indien er geen dekking en/of uitbetaling is onder a genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00.
In afwijking van hetgeen hierboven onder 2 a en b is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde, met een maximum van € 4.000,00.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeders of haar ondergeschikten.
4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Seeders jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
6. Seeders verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald.
7. De opdrachtgever zal Seeders vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Seeders aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 13. Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Seeders voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de opdrachtgever aan Seeders informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht

1. Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Seeders niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Seeders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seeders gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Seeders zich de rechten en bevoegdheden voor die Seeders toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Seeders verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Seeders worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. De in het kader van de opdracht door Seeders tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Seeders, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Seeders te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Seeders in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5. Seeders behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Seeders heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Seeders.
2. Indien een klacht gegrond is zal Seeders de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Seeders slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 17. Geschillen

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Seeders, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Goes. Seeders blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Overige bepalingen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Op elke overeenkomst tussen Seeders en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
4. Seeders behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 19. Privacy

1. Seeders verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en Seeders als verwerker. De voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Seeders ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden.
2. Seeders verwerkt voor opdrachtgever persoonsgegevens ten behoeve van online marketing activiteiten op maat en ten behoeve van analyses.

 

BIJLAGE VERWERKINGSOVEREENKOMST

Artikel 1. Algemeen

Deze bijlage is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Seeders en hebben enkel betrekking op de eventuele verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever wordt in het kader van de privacywetgeving gedefinieerd als verwerkingsverantwoordelijke en Seeders als verwerker van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verplichtingen Seeders

Seeders verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van online marketing activiteiten en analyses ten behoeve van de opdrachtgever. Seeders gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met de actuele privacywetgeving.

Artikel 3. Beveiliging

Seeders zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Artikel 4. Sub-verwerkers en doorgifte persoonsgegevens

Opdrachtgever staat toe dat Seeders gebruik maakt van sub-verwerkers of diensten van sub-verwerkers. Seeders hoeft opdrachtgever hiervan niet op de hoogte te stellen indien deze sub-verwerkers dezelfde verplichtingen als Seeders op zich nemen omtrent privacywetgeving en zij zich bevinden binnen de Europese Economische Ruimte. Seeders werkt alleen met sub-verwerkers die hier (mogelijk) niet aan voldoen indien opdrachtgever instructies geeft om met specifieke sub-verwerkers samen te werken of akkoord geeft dat Seeders met specifieke sub-verwerkers samenwerkt.

Artikel 5. Meldplicht datalek

Seeders stelt opdrachtgever zo snel mogelijk, en minimaal binnen 48 uur, op de hoogte nadat Seeders kennis van een datalek heeft vernomen. Seeders informeert de opdrachtgever hierover zo volledig mogelijk en treft, zover mogelijk, zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om het lek te stoppen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Seeders, zover nodig voor de opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen inzake Autoriteit Persoonsgegevens, de benodigde informatie die voor handen is overdragen.

Artikel 6. Geheimhouding

Seeders staat er voor in dat werknemers van Seeders, die toegang hebben tot persoonsgegevens, de persoonsgegevens geheim houden en zich onthouden van doorgeven, kopiëren of anderszins verspreiden van deze persoonsgegevens aan derden, tenzij Seeders hiertoe is verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Seeders kan in gebreke worden gesteld indien Seeders tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit deze verwerkingsovereenkomst. Seeders wordt een redelijke termijn gegund om de verplichtingen alsnog na te komen nadat zij schriftelijk van in gebreke stelling op de hoogte is gesteld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Zowel Seeders als de opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden omtrent het handelen in strijd met Privacywetgeving.

Artikel 8. Audits

Opdrachtgever heeft het recht om een audit uit te voeren bij Seeders of om dit door een derde partij te laten doen. De kosten voor deze audit zijn voor rekening van de opdrachtgever. De uitkomst van de audit zal zowel door Seeders als opdrachtgever gezamenlijk worden beoordeeld.